شما اینجا هستید | 

نگاهی به ساختمان Lexicon در لندن

253
0
0
نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن

 

 

در ماه مارس سال  ،2017 ساخت و ساز  Lexicon که یک ساختمان مسکونی بلند مرتبه است، کامل شد.

این ساختمان در غرب شهر  City Road Basin واقع شده است.  Lexicon ساختمانی با ارتفاع  117 متر و  36 طبقه است که
بلندترین ساختمان ایزلینگتون محسوب میشود. البته این پروژه شامل یک جفت آپارتمان کوتاه مرتبه در محوطه عمومی هم
هست. این پروژه توسط  Squire و همکارانش طراحی شده و توسط شرکت (SOM) اجرا و تحویل داده شده است.
این پروژه با مساحت  26،700 متر مربع توسط شورای ایزلینگتون در سال  2006 به تصویب رسید. با اجرای این پروژه بیش از
 300 واحد آپارتمانی در اختیار قرار گرفت. محوطه همگانی و مشترک این مجموعه در طبقه همکف به خرده فروشیها و
رستورانهایی که تا کنار آب امتداد یافتهاند، اختصاص داده شد.

 

نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن

 

به لحاظ طراحی معماری، برج دارای یک دیوار پردهای curtain wall نوآورانه با کانالهای شیشهای است که در داخل یک

 

 

 

فضای خالی تعریف شده برای تهویه قرار گرفته است. چشماندازهایی از نمای شهری در طراحی نما در نظر گرفته شده است.

آپارتمانهای کوتاه موجود نیز دارای بالکنهایی هستند که چشماندازهایی از  City Road Basin را در اختیار قرار میدهند.

نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن

 

نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن

 

 

 

نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن

 

 

 

نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن

 

نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن

نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن

 

نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن