شما اینجا هستید | 

ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

526
0
0
ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

 

  ژاك هرتزوگ (Jacques Herzog) و پیر دمورن (Pierre de Meuron) هر دو در سال  1951در شهر باسل (Basel) سوئیس به دنیا آمده و تحصیلات خود را در انیستیتو تكنولوژي سوئیس (ETH) در شهر زوريخ در سال  1975به اتمام رساندند.  ژاك هرتزوگ و پیر دمورن در سال  1978شركت معماري خود را با عنوان Herzog & de Meuron تاسیس نمودند. شايد بتوان گفت هرتزوگ و دمورن عمده شهرت خود را مديون طراحی گالري جديد هنر مدرن موزه تیت (TateMuseum) در لندن هستند. اين پروژه كه در واقع تبديل نیروگاه عظیم برق در كنار رودخانه تايمز (ThamesRiver) به يك گالري بود، تحسین گسترده همگانی را در پی داشت.

 

 

 

هرتزوگ و دمورن ضمن تدريس در دانشگاه هايی چون دانشگاه كورنل (Cornell) دانشگاه هاروارد (Harvard) و انیستیتو تكنولوژي سوئیس (ETH) تاكنون پروژه هاي مختلفی چون ساختمان هاي مسكونی، آپارتمان، كتابخانه، مدرسه، استوديو عكاسی، هتل، ساختمان هاي خدمات رفاهی راه آهن، دفاتر اداري، كارخانه و چندين موزه و مجموعه ورزشی را طراحی نموده اند. اين دو معمار در سال  ،2001موفق به دريافت جايزه معماري پريتزكر شدند.

 

ژاك هرتزوگ و پیر دمورن
 

 

هرزوگ :متولد آبريل  ، 1551 شهر بازيل سوئیس
دمورن :متولد می ، 1950 شهر بازيل سوئیس
1975-كسب مدرك معماري از دانشكده فنی فدرال سوئیس - در شهرزونیخ
1977-فعالیت به عنوان دستیار پروفسور در زونیخ
1978-تاسیس دفتر هرزوگو دمورن در شهر بازيل
1983-هرزوگ به عنوان استاد مهمان در دانشگاه آمريكا، دعوتشد
1987-برنده جايزه معماري از آكادمی هنر در برلین.
1989-استاد مهمان دردانشگاه هاروارد (هرزوگ و دمورن)
1991-استاد مهمان در دانشگاه دركرسیاستادي براي معماري و طراحی در زونیخ، سوئیس
2002-برگزاري نمايشگاه در مونترال كانادا
2003-برپايی نمايشگاه ازطرح هاي دفتر هرزوگ و دمورن در مونترال كانادا
2005-برپايی نمايشگاه  Beauty and Waste in the Architecture  در مادريد

 

 

 

بررسی سبک و مبانی معماری و اندیشه های هرتزوگ و دمورن
 
اساس كار هرتزوگ و دمورن بر طراحی سطح (پوسته بیرونی بنا) قرار دارد . آنها معتقدند:" دوران پروژه هايی كه حجم يا برنامه هاي پیچیده دارند به سر رسیده است و اكنون بايد به پروژه هايی با سطح پیچیده انديشید." و با اين هدف، از روش هاي متفاوتی براي دستيابی به سطح عمیق و پیچیده استفاده می كنند. استفاده از تكنولوژي ها پیشرفته چاپ روي بتن، شیشه و پلاستیك، نقاشی انتزاعی بر نماي ساختمان ها، تركیب مصالح شناخته شده به روش هاي جديد و توجه به نقش طبیعت در تأثیرگذاري بر نماي ساختمان از جمله مهمترين روشهاي مورد استفاده ي آن است.
هرتزوگ و دمورن زبان و هنر خود را در تعامل با بسیاري از منابع مختلفی در كنار جهان ساختمان همچون نقاشی، مجسمه سازي، هنر مفهومی، عكاسی، فیلم، تبلیغات و مد به دست آوردهاند؛ اين منابع مختلف قبل از اينكه به صورت اشكالی در متن معماري درآيند از شکلي مفهومی و تصويري عبور كرده، در نهايت به پديدهاي واحد دست يابيده، شیوه اي غیرقابل جايگزين را در طراحی پروژه ها اجرا می كنند.
يكی از ابزارهاي به كار رفته در ايده هاي اين دو معمار تركیب مصالح و ساختارهاي مختلف با هم است؛ از نظر آنها، تكنولوژي يك وسیله است نه هدف. اين دو از بحث هاي تكراري و ساختاري تكنولوژي مدرن دوري كرده، در عوض طرفدار راه حل هايی هستند كه با فرهنگ ساختمانی محل قرارگیري پروژه تناسب داشته باشند، مخصوصا بازيافت و تغییر شكل دهی دوباره مصالحی كه غیر قابل استفاده هستند. به عنوان مثال، در سوئیس میتوان ساختمان هايی يافت كه از بتن مسلح با پوشش چوب يا مواد ديگر ساخته شدهاند. هرتزوگ و دمورن نیز از چنین سیستم هاي دوگانه اي استفاده می كنند. آنها همیشه از ساختارهاي فولادي بهره می برند كه داراي نماهاي آزاد بوده، با انواع مختلفی از صفحات شیشه اي قابل تنظیم پر میشوند. امروزه با بیشتر شدن زمینه هاي الهام مابین تصوير و زمین، فضاهاي مثبت ومنفی و نیز بین هندسه هاي مختلف، ديوارهاي مورب و كف هاي ناهموار و شیب راه هاي كج به وفور ديده می شوند. در برخی موارد در طراحی بناهاي قبلی، توجه زيادي به نماي ساختمان معطوف میشد در حالی كه اخیرا، پتانسیل بیان كنندگی، پلان، كف و سقف هاي متحرك را مورد كنكاش قرار می دهند. هرتزوگ و دمورن در پاسخ به موضوعات مربوط به تناسبات بنا، طبیعت و توپوگرافی هر چه بیشتر به سمت مفهوم ساختمان به عنوان يك «منظر مصنوع» روي آورده اند. اين دو در تلاشند تا در استفاده از شباهت هاي زمین شناختی و بیولوژيكی با همه خطرات موجود، هر چه بیشتر آزاد و بدون قید و بند عمل كنند. طرح كتابخانه دانشگاه كمپوس در آلمان (1998) در شكل پلان خود تصويري آمیب گونه را ارائه میدهد، اين در حالی است كه طرح اقامتگاه كراملیج در كالیفرنیا (1999-1997) يك هندسه پیچ در پیچ را با سقف برجسته زاويه دار اجرا كرده است و بدين ترتیب تجربه منظره بیرون به درون ساختمان انتقال میيابد. 
از همان ابتدا آنها بر اين باور بودند كه يكی از اهداف معماري افزايش میزان ادراك ما از جهان هستی است. ساختمان ها به منزله قالب ها يا فیلترهايی هستند كه ديدگاه ما را بر روي شهر يا كشور متمركز میكنند. با استفاده از مصالح مختلف، انعكاس، هندسه و خطوط بنیادين می توان تجربه واقعیت هاي مختلف مصنوعی، هنري، صنعتی و... را تشديد كرد.
 
 منتقدين چه می گويند... 
 
نويسندگانی كه سعی در طبقه بندي آثار هرتزوگ ودمورن دارند، اصطلاحاتی نظیر «مینی مالیسم تزيینی» را ابداع كرده اند، از نبود اتحاد ساختاري در كارهاي هرتزوگ ودمورن بسیار گفته اند، گلايه ها كرده و آن دو را به خلق مجدد شیوه «انبار تزيین شده ونتوري» متهم ساخته اند: «كار اين دو، چیزي بیش از اينكه يك جعبه تمیز سويسی را در يك پارچه زيباتر ومدرن تربپیچیم، نیست. در قسمت هاي درونی، حس ادراك فضايی وجود ندارد و لذا اين بخشها در مقايسه با بخشهاي شفاف بیرونی دلتنگ كننده به نظر میرسند...!.» 
منتقدان بر اين باورند كه بايد از چنین سهل انگاري هايی پرهیز شود؛ آگاهی از اين موارد در درك شیوه ارزيابی كارهاي آن دو توسط ديگران میتواند بسیار مهم باشد. براي فرار از عقايد سطحی، هیچ پادزهري بهتر از نگاه دقیق به اين آثار و تلاش براي يافتن ايده هاي نهفته در آنها نیست! اصطلاحی چون «مینیمالیسم»، «ماتريالیته»، يا حتی «تكتونیك» تنها شعاري توخالی است! نمیتوان تظاهر كرد كه يك نماي واحد وجود داردكه همگان درباره مزاياي سادگی آن اتفاق نظر داشته باشند. بسیاري از آثاري كه تحت اين عنوان ارائه شده، كسل كنندها ند، زيرا كه بر مبناي نقشه هاي دياگرامی و نقل قول هاي خشك وخالی نئومدرنیستی مطرح شدهاند، «اتحادي از حداقل اجزايی كه در جاي صحیح خود قرار دارند.

 برجسته ترین آثار

 

 ورزشگاه ملی پکن( ورزشگاه آشیانه پرنده ) Beijing National Stadium

 

ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

 

 
ورزشگاه مشترک تیم‌های بایرن مونیخ و مونیخ   Allianz Arena

 

ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

 موزه De Young  در پارک گلدن گیت سانفرانسیسکو

 

 

ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

Walker Art Center در میناپلولیس مینه‌سوتای آمریکا

 

 

 

 

 

ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

 

 

Forum Building بارسلونای اسپانیا( این ساختمان را سمبل بارسلون جدید می‌دانند)

 

 

ژاك هرتزوگ و پیر دمورن

 سالن کنسرت فیلارمونیک هامبورگ


ژاك هرتزوگ و پیر دمورن