شما اینجا هستید | 

پروژه خانه پالاز

120
0
0
پالاز موکت

امسال برنامه معرفی پروژۀ خانه پالاز، با سرعت بیشتری صورت می پذیرد. شهر های شیراز، کرمان، همدان، ماهشهر، بیرجند و تنکابن مقصد های بعدی پروژۀ خانه پالاز هستند. علاوه بر افتتاح شعب یکپارچۀ پالاز در این شهر ها ساخت خانه پالاز مرکزی در تهران با توجه به در نظر گرفتن اهداف جدید در امور پیشرفتۀ خدمات به مشتریان از حائز اهمیت ترین پروژه های سال خانه پالاز است.

با توجه به جهت گیری روش های بازار یابی و عرضه محصول در شبکۀ فروش محصولاتخانه پالاز

موکت

بر پایۀ سیستم یکپارچۀ پالاز سطحی جدید از خدمت رسانی به مشتریان و فادار در راه است.