شما اینجا هستید | 

سقف کاذب

200
0
0
سقف کاذب

هدف از ایجاد سقف کاذب

ایجاد فضای مناسب برای عبور لوله های تاسیساتی
دو جداره کردن سقف به منظور جلوگیری از نفوذ سرما و گرما به داخل ساختمان
ایجاد تزیینات مناسب
در صورت لزوم کوتاه کردن سقف و ..
جلوگیری از انتقال سقف
انواع سقف های کاذب

الف) گچی

استفاده از آرماتور ، نبشی ، رابیتس ، ملات گچ

تذکر:

تعبیه آرماتور های انتظار با طول و شماره مناسب و حفظ گیرداری آنها در سقف
استفاده از نبشی یا سپری با شماره مناسب به منظور اتصال آرماتور های انتظار به یکدیگر و ایجاد سطحی یکنواخت
بستن رابیتس مرغوب به عناصر فلزی با سیم گالوانیزه
استفاده از ملات گچ به طور خالص برای پوشش نهایی
ب) چوبی

آرماتور های انتظار
شبکه همسان کننده چوبی با استفاده از چوب های چهار تراش
پوشش نهایی از جنس چوب های تراش ، تکه های چوب ، الوار های چوبی یا ورقه های چوبی
تذکر : رنگ آمیزی مناسب برای چوب ، پنهان کردن نحوه اتصالات در چوب ها و…

ج) فلزی به صورت تایل با نوار

آرماتور های نگهدارنده
نبشی های همسان کننده و متصل کننده
ورقه های فلزی سوراخدار و پیش رنگ یا امثال آن که پشت آنها می تواند دارای پشم شیشه باشد.
تذکر :

1) استحکام شبکه زیرین

2) همخوانی فاصله شبکه با عرض ورقه های فلزی

3) اتصالات مناسب

د) تایل های صوتی

آرماتور های نگهدارنده
شبکه چوبی
تایل صوتی با مصالح زیر به کار می رود : چوب ، پنبه ، کائوچو  ، فوم ، یونولیت ، گچ منقش ، گچ پوک (حباب دار ) ، گچ بری پیش ساخته
تذکر :

1)ایجاد شبکه شطرنجی هماهنگ با ابعاد تایل های صوتی

2) دقت در نحوه اتصالات و پنهان بودن نحوه اتصال

3) امکان تعویض تایل های آسیب دیده

و) سقف کاذب تزیینی

میله های نگهدارنده
شبکه های چوبی و فلزی
پوشش نهایی شیشه ، آینه یا انواع گچ بری ها
ه) لمبه کوبی

این نوع سقف کاذب عموما در ساختمان های قدیمی و سنتی کاربرد داشته و هم اینک کاربردی ندارد.

 

 

به نقل از آرک سپید