شما اینجا هستید | 

فرهنگ لغت معماری(Architecture)

76
0
0
فرهنگ لغت معماری(Architecture)

هنر (Art) : استفاده ی درونی از مهارت ، صنعت و تصور خلاقانه ، در خلق اثری زیبا ، چشم گیر یا دارای مفهومی فراتر از مفاهیم عادی

 

زیبایی شناسی ( aesthetics) : شاخه ای از فلسفه که به ماهیت هنر ، زیبایی و ذوق هنری ، از نظر تعیین معنا و اعتبار برای داوری های نقادانه ی آثار هنری می پردازد. (esthetics)

 

زیبایی (Beauty) : مجموعه ای از خصوصیات یک شخص یا شی که به حواس ، ذهن یا روان انسان ، لذت رضایت یا شعفی عمیق می بخشد. این حالات می تواند ناشی از هماهنگی فرم یا رنگ ، کیفیت ساخت ، واقع نمایی و اصالت آن باشد و یا ناشی از سایر مشخصه های عموما غیر قابل تعیین.

 

ذوق هنری ( taste) : داوری نقادانه ، تشخیص ، یا درک آنچه در یک فرهنگ یا از نظر یک شخص ، متناسب ، هماهنگ و یا به طور عمومی ، زیبا به حساب می آید.

 

شعف (delight) : مسرت ، خوشایندی یا لذت عمیق

 

محصول ( commodity) : کارایی یا موجب رفاه

 

طراحی محیطی (environmental design): نظم بخشیدن به محیط طبیعی ، از طریق معماری ، مهندسی ، ساختمان سازی ، طراحی منظر ، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری

 

طراحی شهری(urban design) : وجهی از معماری و برنامه ریزی شهری که به طراحی ساختار ها و فضاهای شهری می پردازد.

 

برنامه ریزی شهری ( city planning ) : فعالیت یا تخصصی جهت تعیین سامان دهی فیزیکی و شرایط آتی یک اجتماع ، شامل ارزیابی وضع موجود ، پیش بینی نیاز های آینده ، برنامه ریزی برای تامین این نیاز ها ، و ارایه ی طرح های پیشنهادی برای برنامه های قانونی ، مالی و ساختمانی ، در راستای تحقق طرح (town planning , urban planning)

 

طراحی داخلی ( interior design) : هنر ، حرفه یا تخصص برنامه ریزی ، طراحی و نظارت بر اجرای فضاهای معماری داخی ، شامل رنگ بندی ، مبلمان ، تزیینات ، نازک کاری ، ترکیب های معمارانه

 

برنامه ریزی فضایی (apace planning ) : وجهی از معماری و طراحی داخلی  که به برنامه ریزی ، ترسیم ، طراحی و تجهیز فضاها ، در یک بنا ی پیشنهادی یا موجود می پردازد.

 

استحکام( firmness) : حالت یا کیفیت ساخته شدن ، یه صورت صلب و استوار

 

علم (science) : شاخه ای از دانش که به مجموعه اطلاعات یا حقایق حاصل از مشاهده ی مستقیم . تحقیقات تجربی و مطالعات روش مند ، با دسته بندی به سامان و نشان دهنده ی عملکرد قوانین عمومی می پردازد.

 

فن آوری ( technology) : علم کاربردی ، شاخه ای از دانش ، که به ابداع و استفاده از روش های فنی و مصالح و رابطه ی متقابل آنها با زندگی ، جامعه و محیط می پردازد.

 

فن( technics) : دانش هنر یا هنر ها به طور عمومی

 

ساخت شناسی (tectonics) : دانش یا هنر شکل دهی ، تزیین یا سر هم کردن مصالح در ساختمان

 

معماری فنی ( architectonics ) : ساختار یا مفهوم  یکپارچه کننده ی یک اثر هنری

 

مهندسی(engineering) :هنر و دانش به کار گیری اصول علمی در راستای تحقق اهداف علمی ، در زمینه های طراحی و ایجاد ساختار ها ، تجهیزات و سیستم ها .

 

علوم رفتاری ( behavioral science) : علومی همچون جامعه شناسی و مردم شناسی که در جست و جوی کشف حقایق عمومی ، بر اساس مشاهده ی رفتار انسان در جامعه باشد.

 

جامعه شناسی( sociology) : علم آداب و رسوم و روابط اجتماعی انسان ، به ویژه مطالعه ی خاستگاه، تکامل ، ساختار ، کارکرد و رفتار جمعی گرو های سازمان یافته ی انسانی

 

مردم شناسی( anthropology) : علم مربوط به انسان ها به ویژه مطالعه ی خاستگاه، تکامل جسمانی و فرهنگی و ارتباط محیطی و اجتماعی آنها

 

معماری منظر ( landscape architecture ) : هنر، حرفه یا تخصص طراحی ، سامان دهی یا بهسازی مشخصه ها یک منظره طبیعی ، بر اساس عوامل زیبایی شناختی یا کارکردی