شما اینجا هستید | 

تاثیر رنگ ها در اتاق

69
0
0
تأثیر رنگ در دکوراسیون اتاق

اگرچـه دانشـمندان هنـوز موفـق نشـده انـد بـه طـور کامـل ارتبـاط بیـن رنـگ و حالـت هـای انسـان را دریابنـد، امـا بایـد گفـت کـه رنـگ هـا بـر خلقیـات انسـان تاثیـر مـی گذارنـد.

بنابرایـن مـی تـوان نتیجـه گرفـت رنـگ هـای انتخابـی در فضایـی کـه در آن زندگـی مـی کنیـم تـوان تاثیـر بـر اعمـال، تفکـرات و احساسـات مـا را دارنـد. در اینجـا ایـن سـوال مطـرح مـی شـود کـه رنـگ هـا چـه تاثیراتـی بـر خلقیـات و حـاالت رفتـاری انسـان دارنـد؟

 

رنگهای گرم

 

رنـگ هـای گـرم تـه مایـه هایـی از گرمـا دارنـد کــه از انــواع آن مــی تــوان بــه قرمــز، زرد و نارنجــی اشــاره کــرد. ایــن رنــگ هــا فضــای دنجــی را فراهــم مــی کننــد کــه مناســب بــرای جمــع هــای گروهــی و خانوادگــی اســت.
بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه محیــط هــای مخصــوص غذاخــوری اشــاره کــرد کــه بیشــتر از رنـگ هـای گـرم در آن اسـتفاده مـی شـود تــا در زمــان صــرف غــذا احســاس بهتــری از جمــع بــودن افــراد برداشــت شــود.
رنگهـای گـرم بـه اتـاق هـای شـمالی فضایـی مطبــوع تــر مــی دهــد. تحقیقــات نشــان داده کـه اتـاق هایـی کـه بـا زرد، قرمـز و یـا نارنجـی رنـگ آمیـزی شـده انـد نسـبت بـه اتـاق هایـی کـه بـا آبـی و یـا سـفید رنـگ شـده انـد حـس گرمـای بیشـتری القـا می کنـد. بطـور کل مـی توان گفــت کــه در جغرافیایــی بــا هــوای رو بــه سـردی، اسـتفاده از رنـگ هـای گـرم مرسـوم تـر و مطبــوع تــر خواهــد بــود. رنــگ هــای گــرم احسـاس صمیمیـت بیشـتری ایجـاد مـی کنـد.

 

رنگهای سرد

 

رنگ های ســـرد درســـت در تضاد با رنگهای گرم هســـتند. از انواع آن میتـــوان به آبی و بنفش اشـــاره کرد. رنگ های ســـرد بیشـــتر بـــرای القـــای آرامش اســـتفاده میشـــوند. همچنیـــن می توان گفت ایـــن رنگها باعث از بین رفتن حس محدودیت در فضا میشـــوند بخاطـــر همین بیشـــتر این رنگ هـــا در حمام و اتـــاق های کوچـــک مـــورد اســـتفاده قرار میگیرنـــد تـــا کوچکی فضـــا به چشـــم نیاید. در جغرافیایـــی با آب و هوایی گرم، اســـتفاده از رنگ های ســـرد باعث القای هرچه بیشـــتر حـــس آرامـــش و راحتی و خنکی میشـــود.

 

رنگهای خنثی

 

رنــگ هــای خنثــی یــا بــی رنــگ هــا طیفهــای مختلـف از سـیاه، سـفید و خاکسـتری را شـامل مـی شـود. بـرای بکارگیـری ایـن رنگ ً هـا معموال بایــد بــه همــراه آنهــا ترکیبــی از رنــگ هــای گــرم و یــا ســرد را مــورد اســتفاده قــرار داد. دیوارهایــی بــا رنــگ هــای خنثــی را میتــوان براحتــی بــا انــواع مبلمــان هماهنــگ کــرد.

 

رنگهای روشن

 

رنـگ هـای روشـن فضـا را جادارتـر و سـقف را بلندتــر نشــان مــی دهنــد. رنــگ هــای روشــن بدلیـل انعـکاس بیشـتر نـور بایـد در اتـاق های شــمالی و راهروهــای تاریــک مــورد اســتفاده قـرار بگیرنـد. توجـه داشـته باشـید، سـخت و ناهمـوار بـودن یـا نرمـی و صـاف بـودن سـطح دیــوار تاثیــر زیــادی بــر روشــنایی رنــگ دارد. ســطوح نــرم و رنــگ هــای بــراق بیشــترین میــزان نــور را منعکــس مــی کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه دیوارهایــی بــا ســطوح ســخت و ناهمـوار انعـکاس نـور را کاهـش مـی دهنـد.

 

رنگهای تیره

 

اسـتفاده از رنـگ هـای تیـره فضـا را صمیمـی و بــه اصطــاح خودمانــی مــی کنــد. ایــن خاصیــت بـه علـت جـذب بـاالی نـور در ایـن رنـگ هـا رخ مــی دهــد. بــا اســتفاده از رنــگ هــای تیــره دیوارهـا نزدیـک تـر بـه نظـر مـی رسـند و فضـا کوچکتــر بــه نظــر خواهــد رســید. 
اگــر در آپارتمــان و یــا اتــاق خــود قناســی بــه چشـم مـی آیـد، بهتـر اسـت از رنـگ هـای تیـره اســتفاده کنیــد. قناســی تــا حــدودی بــا رنــگ صحیـح پنهـان مـی شـود. اگـر سـقف خانـه بلنـد باشــد، بایــد بــرای کوتــاه بنظــر آمــدن آن از رنگ های تیره در رنگ آمیزی فضا استفاده کرد. همچنیــن اســتفاده از رنــگ هــای تیــره در فضاهـای قدیمـی مـی توانـد کمبودهـای فضـا و خرابــی هــای محیــط را بپوشــاند.

هیچوقـت نبایـد در محیط بطور کامـل از رنگهای تیره اسـتفاده کرد، چون فضا دلگیر خواهد شـد. بـه همیـن دلیـل بهتر اسـت از ترکیـب رنگ های روشـن و تیره در کنار یکدیگر اسـتفاده کرد.

 

رنگهای درخشان

 

رنــگ هــای درخشــان مملــو از رنــگ و رنگدانــه هسـتند. ایـن نـوع از رنگهـا نـه بـا رنگ سـفید کـم تـر بـه نظـر میآینـد و نـه توسـط رنـگ سـیاه کـم رنـگ مـی شـوند. بخاطـر حالـت فعاالنـه ایـن نــوع رنگهــا، رنگهــای درخشــان را بایــد در اتــاق هــای ســرگرمی و بــازی، اتــاق کــودکان و ایوانهــا مــورد اســتفاده قــرار داد. رنــگ هــای درخشـان مهیـج هسـتند و بـرای محیـط هـای کـم نـور مناسـب هسـتند.

 

رنگهای خاموش

 

رنـگ هـای کـم فـروغ رنـگ هایـی هسـتند کـه ً مملـو از رنـگ و رنگدانـه نیسـتند. معمـوال ایـن رنگهــا بــا مخلوطــی از رنگهــای ســفید، ســیاه و یــا خاکســتری بــکار بــرده میشــوند. ایــن گونـه رنگهـا آرام بخـشانـد و بیشـتر مناسـب فضاهایــی ماننــد کتابخانــه یــا اتاقهــای خــواب هســتند. اگــر خواهــان جذابیــت بیشــتر ایــن رنگهــا در محیــط هســتید، بهتــر اســت آن هــا را بــه همــراه رنگهــای روشــن مــورد اســتفاده قــرار دهیــد.