شما اینجا هستید | 

در هنگام خرید موکت به چه نکاتی توجه کنیم؟

90
0
0
راهنما ی خرید موکت

اســتفاده از موکــت در منــازل همیشــه یکــی از انتخـاب هـای اصلـی اسـت.موکت مـی توانـد محیطــی دلچســب و دنــج بــرای اســتفاده فراهــم ســازد. عــاوه بــر ایــن نگهــداری از موکــت راحــت اســت، قیمــت مناســبی دارد و بـه سـرعت نصـب مـی شـود. همچنیـن موکتهـا بــه علــت ســاختاری کــه دارنــد مــی تواننــد هماننـد یـک عایـق صوتـی عمـل کنند.امـروزه بــا وجــود تعــدد کارخانجــات تولیــدی، انــواع زیــادی از موکتهــا بــا کیفیــت هــای مختلــف در بــازار موجــود هســتند کــه همیــن مســئله کار انتخـاب و خریـد را بـرای مشـتری دشـوار میســازد. توجــه بــه مــوارد حائــز اهمیــت در هنــگام خریــد کمــک مــی کنــد هــم انتخــاب خــوب و بــا کیفیتــی داشــته باشــیم و هــم هزینــه ی کمتــری پرداخــت کنیــم. بــا در نظــر داشـتن چنـد نکتـه مـی تـوان خریـد درسـت و موفقــی داشــت.

1 –دوام موکت 

مهمتریــن مســئله در خریــد موکــت دوام آن اســت. دوام موکــت بــه چنــد مــورد بســتگی دارد: ضخامـت و تراکـم، جنـس فیبـر و نحـوه ســاخت آن.

 تراکم موکت

تراکــم موکــت بــه زیــادی رشــته هــای فیبــر موکـت گفتـه مـی شـود. هـر چـه تراکم بیشـتر باشـد، موکـت عمـر بیشـتری خواهـد داشـت. هرچـه میـزان تراکـم بیشـتر باشـد، از نرمـی موکـت کاسـته خواهـد شـد.البته ایـن مسـئله بسـته بـه خواسـت مشـتری دارد کـه نرمـی را بـه طـول عمـر و زبـری ترجیـح بدهـد.

 فیبر موکت

فیبـر همـان بافـت اصلـی موکت اسـت کـه انواع آن بـه شـرح زیر هسـتند:

فیبرهـای پشـمی: فیبرهـای پشـمی گـران ترین نـوع فیبـر هـا هسـتند. ایـن نـوع فیبرهـا عـلاوه بــر عمــر طوالنــی و دوســتدار طبیعــت بــودن، نــرم هــم هســتند امــا بــرای داشــتن موکــت هایـی کـه از ایـن نـوع فیبرهـا تولیـد می شـوند بایـد قیمـت گزافـی پرداخـت.

فیبرهـای نایلونـی: بـادوام تریـن نـوع فیبرهـای موکــت، فیبرهــای نایلونــی هســتند کــه هــم نرمنــد و هــم تنــوع زیــادی در طــرح و رنــگ دارنــد. بایــد توجــه داشــت کــه ایــن نــوع فیبرهـا مسـتعد کثیـف شـدن هسـتند امـا پـاک کردنشــان کار ســادهای اســت.

الیــاف پلــی اســتری: موکــت هایــی کــه از پلـی اسـتر سـاخته مـی شـوند مزایـای فراوانـی دارنــد. از جملــهی ایــن مزیــت هــا مــی تــوان  بــه قیمــت مناســب و نــوع ســاخت آن و کمتــر تکه دار شدن آنها اشاره کرد.

پلــی اســتر رنــگ محلــول: ایــن پلــی اســتر بخاطـر نـوع خـاص رونـد تولیـد، در رنـگ هـای محـدود بـه بـازار عرضـه مـی شـوند. امـا ایـن مســئله نبایــد موجــب دســت کــم گرفتــن آن شــود. ایــن موکــت عــاوه بــر قیمــت مناســب و ضدلکــه بــودن ویژگــی مقاومــت در مقابــل اشـعه ماورابنفـش را دارد. یعنـی نـور آفتـاب نمــی توانــد رنــگ آن را برگردانــد.

الیـاف پلـی اسـتر تریکسـتا: ایـن نـوع پلی اسـتر بهتریـن نـوع از پلی اسـتری اسـت که در سـاخت موکــت اســتفاده مــی شــوند. در واقــع ایــن پلـی اسـتر بـا سـاختار مولکولـی خاصـی کـه دارد بیشـترین مقاومـت در مقابـل آلودگـی را نشـان میدهــد و از دوام باالیــی برخــوردار اســت. 

الیاف اولفین: این نوع الیاف از ســـاده ترین نوع پالستیک ســـاخته میشـــود. اولفین بیشترین مقاومـــت در برابر لکـــه را دارد اما موکت تولید شـــده از آن نرم نیســـت و دوام زیادی ندارد.

2 –قیمت موکت

میتـوان گفـت بودجـه قابـل پرداخـت مهمترین مــوردی اســت کــه بایــد بــه هنــگام خریــد در ً نظـر داشـت. معمـوال قیمـت در ارتباط مسـتقیم بــا کیفیــت اســت، امــا همیشــه ایــن مســئله مصــداق پیــدا نمیکنــد. خریــداران بیشــتر بـه زیبایـی و شـیک بـودن توجـه مـی کننـد تـا کیفیــت آن.
خیلــی وقــت هــا یــک موکــت گــران قیمــت بســیار زیبــا خریــداری مــی کنیــد کــه از مــواد بــی کیفیــت ســاخته شــده امــا چــون زیباســت کیفیـت رافرامـوش کـرده ایـد و مبلـغ گزافـی  بابـت آن پرداختـه ایـد. بهتـر اسـت محصوالتـی بخریــد کــه تولیــد کارخانــه هــای خــوش نــام و صـادق هسـتند کـه هـم از لحـاظ کیفیـت و هـم قیمــت خیالتــان راحــت باشــد. 

3 –نرمی و راحتی موکت

احساســی کــه در زمــان قــدم زدن و یــا دراز کشـیدن روی موکـت بـه شـما دسـت مـی دهـد اهمیـت فـراوان دارد. تصـور کنیـد کـه بـا پـای برهنــه روی یــک موکــت نــرم، شــیک و لوکــس قــدم مــی زنیــد. چــه حــس خوبــی دارد! حســی کـه موکـت بـه شـما مـی دهـد یـا نرمـی و لطافـت اسـت یـا سـختی و زبـری. البتـه درسـت اسـت موکـت زبرتـر یـک عمـر بـرای شـما کار مـی کنـد امــا اگــر اســتفاده از آن لــذت بخــش نباشــد و  بـه قولـی زبـری آن اذیتتـان کنـد، مطمئنـا از آن اسـتفاده نخواهیـد کـرد.

4 –شکل و طرح موکت

یکـی از عوامـل مهـم و تاثیرگـذار در انتخـاب و خریـد موکـت رنـگ و شـکل آن اسـت.بنابراین بــرای انتخــاب بهتــر اســت بــه ایــن نــکات هــم توجـه کنیـد.

فضـای اتـاق: رنـگ هـای سـرد و خنثـی کمـک مــی کننــد تــا اتــاق هــای کوچــک بزرگتــر بــه نظـر برسـند. ایـن درحالـی اسـت کـه رنـگ هـای گــرم باعــث بســته شــدن اتــاق و گــرم تــر بــودن آن مــی شــوند.

تاثیــر رنــگ و طراحــی وســایل دیگــر در فضــا: بهتــر اســت در اتــاق هــای پــر وســیله و شــلوغ از موکــت هــای تــک رنــگ اســتفاده کنیــد. از موکتهــای طرحــدار و پــر زرق و بــرق، بــرای اتــاق هایــی کــه وســایل کمتــری دارنــد اســتفاده شــود. 

برنامـه ریـزی بـرای مـدت زمـان اسـتفاده: اگر قصـد داریـد در آینـده نزدیـک خانـه را تخلیـه کــرده و بــه فــروش برســانید بهتــر اســت موکتهایــی خریــداری کنیــد کــه رنــگ خنثــی دارنــد. ایــن گونــه رنگهــا تاثیــر بهتــری بــر حــس دیــداری خریــدار خواهــد گذاشــت.

5 – کاربرد موکت

موکــت تاثیــر بســزایی در زیبایــی خانــه دارد و مـی توانـد چشـم انـداز طراحـی خانـه را عـوض کنــد. اگــر یــک موکــت نامناســب بــرای منــزل خریــداری کنیــد، براحتــی فضــای خانــه را بــا
زشــتی روبــرو مــی ســازید. در زمـان انتخـاب و خریـد موکـت بایـد بـه تعداد وسـایل موجـود در اتـاق دقـت کنیـد. همچنیـن بـه نـوع اسـتفاده در جـا و یـا یـک مـکان خـاص توجـه داشـته باشـید.  اگـر میخواهیـد از موکـت در جاهـای پـر رفـت و آمـد اسـتفاده کنیـد، بهتـر اسـت موکتی بـا دوام و عمـر طوالنـی انتخـاب کنیـد. اگـر مـی خواهیـد اتــاق خــواب را موکــت کنیــد، بهتــر اســت از موکـت هایـی که نـرم تر هسـتند اسـتفاده کنید تـا حـس خوشـایندی بـه افـراد القـا کننـد. 
بـا توجـه بـه ایـن مـوارد مـی تـوان تجربـه یـک خریـد موفـق و در عیـن حـال مناسـب را داشـت.