شما اینجا هستید | 

سنگ چیست ؟ سنگ های کانی و انواع آنها

127
1
0
سنگ چیست ، سنگ های کانی ، آذرین ، دگرگون

سنگ از نظر زمين‌شناسان به ماده‌ی سازنده‌ی پوسته‌ و بخش جامد سست‌کره‌ی زمين گفته می‌شود. سنگ‌ها از يک يا چند کانی درست شده‌اند و از نظر چگونگی پديد آمدن در سه گروه سنگ‌های آذرين، سنگ‌های رسوبی و سنگ‌های دگرگونی جای می‌گيرند. سنگ‌های آذرين از سرد شدن گدازه‌ی آتش‌فشان‌ها به وجود می‌آيند. سنگ‌های رسوبی پيامد فرسايش سنگ‌ها و انباشته شدن رسوب‌ها در درياها هستند. هنگامی که سنگی در فشار و گرمای زياد قرار گيرد، سنگ دگرگونی پديد می‌آيد0

 

سنگ‌ها و کانی‌ها 


کره‌ی زمين از نظر ويژگی‌های فيزيکی ساختار لايه‌ای دارد. بخش مرکزی آن جامد است، بيش‌تر از آهن و نيکل درست شده و هسته‌ی درونی ناميده می‌شود. پيرامون هسته‌ی درونی را لايه‌ی مايعی از آهن و نيکل فراگرفته که هسته‌ی بيرونی نام دارد. پيرامون هسته‌ی بيرونی را لايه‌ای به نام گوشته در بر می‌گيرد که خود از لايه‌ا‌ی جامد و سخت به نام گوشته‌ی زيرين و لايه‌ای نرم‌تر و خميری به نام سست‌کره درست شده است. پيرامون گوشته را لايه‌ی نازک و جامدی به نام پوسته فراگرفته که بيش‌تر از سيليس، اکسيژن و آلومينيوم درست شده است. زمين‌شناسان به مواد طبيعی و بی ‌جان سازنده‌ی پوسته سنگ می‌گويند و بيرونی‌ترين لايه‌ی زمين را سنگ‌کره می‌نامند0. 
سنگ‌ها از يک يا چند کانی درست شده‌اند. کانی به موادی بی‌جان، جامد و بلوری گفته می شود که ترکيب شيميايی به نسبت ثابتی دارند. بيش از 3 هزار گونه کانی در طبيعت يافت شده است که نزديک 20 تا 25 گونه از آن‌ها در ساختمان بسياری از سنگ‌ها وجود دارند. بيش‌تر سنگ‌ها از چند کانی درست شده‌اند، مانند گرانيت که بخش زيادی از آن از سه کانی کوارتز، فلدسپات و بيوتيت است. هر گروه از سنگ‌ها نيز دارای کانی‌های مشخصی هستند که در گروه سنگ‌های ديگر وجود ندارند يا بسيار اندک هستند. برای نمونه، کانی هاليت فقط در سنگ‌های رسوبی ديده می ‌شود و در سنگ‌های آذرين يا دگرگونی ديده نمی ‌شود. کانی ولاستونيت نيز فقط در سنگ‌های دگرگونی يافت می شود. با اين همه، برخی از کانی ‌ها، مانند کوارتز، ممکن است در هر گونه سنگی وجود داشته باشند0

 

سنگ‌ها و کانی‌های آن‌ها

 

جدول سنگ ها و کانی ها

 

 


 

سنگ جم

سنگ جم