شما اینجا هستید | 

لویی کان در دایره پست مدرنیست

61
0
0
لویی کان در دایره پست مدرنیست

 

لویی کان که در بستر معماری مدرن پرورش یافته بود به وضوح معماری مدرن و عواقب آن را می‌شناخت‌‌ او قصد داشت در بستر اجتماعی و فکری خود زیربنایی فلسفی را برای معماری فراهم آورد .

 

 

پست مدرنیسم بیشتر یک اندیشه و حالت ذهنی است تا یک حادثه تاریخی مشخص و زیبایی‌شناسی که به نفی آرمان‌های مدرنیست‌ها می‌پردازد. مدرن‌ها زیبایی‌شناسی را تحت تاثیر نقد داوری کانت بی‌طرفانه و بی‌غرض و عاری از شائبه و علايق روزمره تصور می‌کردند در مقابل آن پست مدرنیسم بازگشت به پیوندهای هنر با قلمرو اجتماعی- سیاسی است و به علت منعکس ساختن ویژگی‌های همین حوزه‌هاست که ما در آن شاهد تکثر و تنوع سبک‌ها و ترکیب‌ها، تمرکززدایی، نسبی‌فرض‌کردن ارزش‌ها و انحلال هویت‌های ثابت هستیم.

 

بعضی پست مدرن را دوره فرا صنعتی تلقی کرده اند ، عده ای نيز آن را متفاوت از دوره مدرن می دانند البته عده ای از فلاسفه هم آن را مرحله ای از دوران  مدرن می دانند که نقدی به خود مدرن است. ولی از نظر ماهيت تفاوتی با عصر مدرن ندارد. عده ای هم پست مدرن را پاسخ گوی دوره مدرن می دانند بدون آنکه راه حل مشخصی ارائه دهد.

 

پست مدرن نقد مدرنيته در فرايند تاريخ مدرنيته است و نبايد آن را با هر گونه ضديت و نقد مدرنيته از مواضع سنتی اشتباه گرفت.هدف متفکران پست مدرن به هيچ وجه بازگشت به دوران ما قبل از مدرن نيست زيرا دوران ما قبل مدرن از نگاه پست مدرن ها در يک مساله مشترک است که هر دو به نوعی کليت ثابت و امر عام و توتاليته قائل هستند.منتهی توتاليته ماقبل مدرن يک نوع توتاليته مذهبی است و دوران مدرن عقل جديد است،به عبارت ديگر وضع پست مدرن وضعی است که در آن مدرنيته با تحقق تمام امکاناتش وجود دارد اما اعتقاد به آن سست شده است .

 

 

پست مدرن مشکلات امروز جوامع مدرن مانند کم بها شدن حيثيت انسان ، بی هويتی ، بحران های فرهنگی ، خشونت بيش از حد ، جنگ های ويرانگر ، کم رنگ شدن روابط انسانی و بالاخره سيطره تکنولوژی بر زندگی انسان که به سبب شرايط عصر مدرن  به وجود آمده است را زير سوال می برد اما هرگز پاسخی مناسب برای اين معضلات عصر مدرن ارائه نمی کند.

 

به طور کلی پست مدرنيسم بيشتر از جنبه نقد مدرنيسم از آغاز پيدايش اين جهان بينی تا کنون مطرح است لذا پست مدرنيسم ضد جنبش فکری رنسانس ، ضد عصر رو شنگری و خرد گرايی متعاقب آن ، ضد انقلاب کبير فرانسه ، کمونيست و هرگونه ايدئولوژی و فرا رويت است.اگر چه پست مدرنيسم طرحی مدون ومعين و غايات  مشخص برای جهان بعد از سنت ارائه کرد ، ولی پست مدرنيسم فاقد اين اصول تعيين شده و مرز بندی های دقيق و روشن است .

 

نظريات پست مدرنيسم و نقد آن از مدرنيسم در موارد زيل قابل بررسی است. 


لویی کان با فلسفه و اندیشه مخصوص به خود در پی آن بود که معماری را دوباره برای خود تعریف کند.

 

 

 

کان تحت تاثیر دانشکده هنرهای زیبای پاریس آموزش دیده بود به  جای فرار از سیطره اندیشه و مفاهیم آن با آموزشی که از آن مدرسه یافته بود به سمت آن سوق یافت و تاریخ را به عنوان یکی از دغدغه های معماری خود مورد بررسی قرار داد او در آثارش در استفاده از عناصر تاریخی هیچ ابایی نداشت و درکارهای خود سنت و تاریخ را رد نمی‌نمود اما آن را با نیازهای زمان خویش تطبیق می‌داد می‌توان او را حلقه مدرن وپست مدرن نامید.

لویی کان که در بستر معماری مدرن پرورش یافته بود به وضوح معماری مدرن و عواقب آن را می‌شناخت‌‌ او قصد داشت در بستر اجتماعی و فکری خود زیربنایی فلسفی را برای معماری فراهم آورد .

 


 

اهداف لویی کان :

انسان را به معماری شایسته خود بازگرداند


  انسان را با وجود بی‌کران خود که برای انسان مدرن بیگانه بود را آشنا سازد


از این طریق جایگاه انسان در معماری و عالم به درستی بشناساند و تبین کند.


کان اغلب از فرم، نور و روشنایی و از فضاهایی که عملکردی بر آنان غالب است، صحبت می‌کرد. درباره نور و روشنایی نوشته است که:

نور و روشنایی حضور همه چیز را باعث می‌شود. اجسام از نور مشتق می‌شوند یا به تعبیری دیگر، هر گاه نور مصرف شود جسم حاصل می‌آید. اجسام همان‌ها هستند که به سبب وجودشان سایه به وجود می‌آید و سایه به نور تعلق دارد. نور به جانب جسم حرکت می‌کند و جسم به جانب نور و این امر محیط و جو سازندگی را به وجود می‌آورد. فرم به خود می‌گوید: من باید چیزی بسازم. در آثار کان همواره احساسی یکسان از قدمت و تازگی موجود بود. پژوهشی شدید برای تمام چیزهایی که در قبال سازندگی آدمی در تمام زمان‌ها، زیبا و منطقی بود. این اندیشه که گذشته در حال حاضر ریشه دارد.