شما اینجا هستید | 

رابرت ونچوري و طرح موزه ملی لندن

141
1
0
رابرت ونچوری موزه لندن


رابرت ونچوري معمار آمريکائي از شاگردان سارنين Saarinen و توئي کان Khan بود ودر دفتر آنها کار مي کرد . در کتابي به نام ” پيچيدگي و تضاد در معماري “Complexity & Contradiction In Architecture را به رشته تحرير در آورد .

در اين کتاب رابرت ونچوري اصول انديشه ها و جهان بيني معماري مدرن را زير سوال برد . او در اين کتاب خواستار توجه به خصوصيات انساني و توجه به معماري انساني مدار شد . عمده نقد ونچوري در اين کتاب متوجه ميس وندروهه بود . در مقابل ” Less Is Bore ” ,” Less Is More “، به معني کم خسته کننده است ، رامطرح مي کند . او عقيده داشت مسائل بسيار پيچيده ( C omplex ) و تضاد ( Contradiction ) در ساختمان وجود دارد که نمي توان آنها را ناديده گرفت ، يا حذف کرد . ونچوري عقيده داشت که يک ساختمان نمي تواند يک فرم خاص داشته باشد ، براي او فرم هايي از قبيل خانه هاي دامنه کوههاي ايتاليا که بر اساس نيازهاي مردم و شرايط اقليمي بنا شده ملاک است .

 

رابرت ونچوری موزه لندن

رابرت ونچوری موزه لندن

 

طرح موزه ملي لندن 

رابرت ونچوري به همراه همسرش اين مرکز را طراحي کردند . ساختمان نما دارد . طراحي نماي ساختمان با خصوصيات محله است :

يک نماي سنتي که سمت يک موزه تاريخي قرار دارد .
يک نماي مدرن که سمت خيابان وساختمانهاي مدرن قرار دارد .
نماي داخل کوچه که همگون با بافت محلي است.

 

رابرت ونچوری موزه لندن

رابرت ونچوری موزه لندن

 

از هر کودکي بخواهيد که عکس يک خانه را بکشد آنچه معمولا بر روي کاغذ مي آيد شباهت زيادي به خط خطي هاي رابرت ونچوري دارد که  براي مادر بيوه اش وانا طراحي کرده است.وي حتي دودي را که از دودکش بيرون مي آيد نيز کشيده است. اين مورد در بخش معماري فقط شگفتي نيست،اگر چه وي چنين تاکيد مي کند که « براي جدي نمودن مسئله از مورد خنده داري استفاده نموده ام.» ونچوري با نگاهي به گذشته خانه مادرش که بعد در مورد آن بحث ميکند توضيح مي دهد:«حالت پناهگاه مانند بودن اين خانه با سقف شيرواني که داراي در مرکزي و پنجره هاي معمولي و دودکش مي باشد، شبيخ خانه اي ابتدائي است همانند نقاشي کودکي از يک خانه.»