شما اینجا هستید | 

انواع ماکت

146
1
0
انواع ماکت، ماکت، معماری، سازانو

 

ماكت به روش های گوناگونی ساخته می شود و نام های مختلفی دارد. این واژه ها گاهی در محیط های مختلف، در معانی دیگر و به گونه های مختلف به كار می رود.اگرچه این ماكت ها اسامی استانداردی ندارند، ولی از میان آنها، انواع زیر متداول ترند.

 

تمام ماكت های مورد بحث(ماكت اسكیس، حجم، شكل گیری و غیره)، از جمله ماكت هایی كه برای ارائه رسمی به كار می روند، تحت عنوان ماكت های مطالعاتی شناخته می شوند. در نتیجه، هدف آنها خلق ایده های طراحی است و به عنوان ابزاری برای پرورش آن ایده ها عمل میكنند. این ماكت ها شامل مجموعه وسیعی از ماكت های سریع و غیر دقیق تا ماكت های تفكیكی است كه با عناوین مختلفی شناخته می شوند. ماكت های مطالعاتی، ماكتی است كه بیشتر برای بررسی، تحقیق و اصلاح ساخته می شود. این ماكت ها معمولا به دو دسته تقسیم می شوند. ماكت های اصلی و ماكت های فرعی یا جانبی. 


ماكت های اصلی به مرحله خلق و تكمیل طرح و ماكت های جانبی به بخش ها یا جنبه های خاصی از پروژه كه بیشتر مورد توجه قرار دارد اشاره می كند. البته با توجه به میزان تمركز لازم،ماكت جانبی را می توان به صورت ماكت اصلی ساخت.برای مثال، ماكتی كه برای نشان دادن فضاهای داخلی ساخته می شود، ماكت داخلی است. ولی بسته به میزان توجه و تمركز ممكن است ماكت اسكیس، شكل گیری یا ارائه نیز باشد.

 

انواع ماکت، ماکت، معماری، سازانو

 

ماكت های اصلی

ماكت های اصلی مفهوم انتزاعی دارند و برای جست و جو و كشف مراحل مختلف به كار می روند.


- ماكت اسكیس
- ماكت نمودار
- ماكت مفهوم
- ماكت حجم
- ماكت پر و خالی
- ماكت شكل گیری
- ماكت ارائه/ نهایی

 

انواع ماکت، ماکت، معماری، سازانو

 

ماكت های جانبی

برای ساختمان های خاص یا اجزای سایت به كار می روند.


- ماكت توپوگرافی
- ماكت زمینه- سایت
- ماكت محیط/ سبزینگی
- ماكت داخلی
- ماكت برش
- ماكت نما
- ماكت اسكلت/ سازه
- ماكت جزییات/ اتصالات

- ماکت مبلمان