شما اینجا هستید | 

برج سیزر، الگویی برای معماری فولدینگ

66
1
0
برج سیزر، الگویی برای معماری فولدینگ

 

معماري ارگانیک نام دیگري است که می توان به معماري فولدینگ لقب داد،زیرا ساختمان هاي ساخته شده ، به این سبک با توجه به شرایط محیطی شکل می گیرند و گسترش می یابند.تا کنون در ایران هیچ ساختمانی به سبک فولدینگ ساخته نشده است.راسته هاي مجاور هم در بازار هاي سنتی ما،نزدیک ترین شکل کالبدي با مفهوم فولدینگ است.

 

 

برج سیزر، الگویی برای معماری فولدینگ

 

یکی دیگر از بنا هاي جالب توجه در معماری فولدینگ ،سرنگون ساختن برج سیزر (Sears Tower) در شهر شیکاگو توسط گرگ لین است .برج سیزر ، به ارتفاع 110 طبقه ،مرتفع ترین ساختمان ساخته شده به سبک مدرن است .این ساختمان 1970 ساخته شد.مهندس معمار آن بروس گراهام و مهندس - بین سال هاي 74 s.o.m. توسط شرکت معتبر سازه آن فضلور خان –پاکستانی تبار-بود.

 

 

برج سیزر، الگویی برای معماری فولدینگ

 

این ساختمان نمادی کامل از سبک مدرن و اندیشه ي مدرن است.نماي خارجی برج تماما با شیشه هایی به رنگ برنز و آلومینیوم سیاه رنگ پوشش شده است.و می توان آن را دنباله ي شیوه ي میس ونده رو و شعار کمتر بیشتر است دانست.این برج از 9 مکعب مستطیل چسبیده تشکیل شده که به صورت سلسله وار هر کدام تا ارتفاع معینی بالا می روند. دو مکعب مستطیل آخر به ارتفاع 443 متر می رسند.فضلور خان براي هر مکعب مستطیل 25 ستون فلزي در نظر گرفت.لذا برج سیزر از نه لایه –مکعب مستطیل- و هر لایه از 25 لایه – سیستم سازه- تشکیل شده است.

 

 

برج سیزر، الگویی برای معماری فولدینگ

 

اما پیتر آیزنمن در یکی از کار هاي خود – به صورت نمادین – با تبر ، تیشه به ریشه ي این نماد مدرنیته و معماري مدرن زد و عمود گرایی را به افقی گرایی تبدیل کرد .پس از انداختن برج به روي زمین ، لین لایه هاي هندسی طویل و قائم الزاویه آن را بر طبق شرایط سایت در بین رودخانه ، خیابان و ساختمان هاي مجاور ، هماند نوارهاي خمیري شکل ، در کنار هم قرار دارد.این لایه ها در عین این که هر یک خصوصیات خود را حفظ کردند ، ولی با توجه به شرایط موجود در سایت ، به حالت نرم و انعطاف پذیر ، بهصورت افقی و بدون هیچ گونه ارجحیتی در بین عوامل موجود در سایت قرار گرفتند.

 

 

برج سیزر، الگویی برای معماری فولدینگ