شما اینجا هستید | 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

271
0
0
طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 


 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

           اتاق خواب های صنعتی دارای فضایی آرام و خنک است. دیوار های آجری در معرض نمایش، آهن و ضد آب بودن طبقات خلاقیت هنرمند را در این سبک میرساند. این چند اتاق خواب صنعتی که برای شما آماده کردیم نشان دهنده ی دامنه ی گسترده و وسیعی از سبک صنعتی است. این سبک در اتاق خواب  یک تخت چوبی که از سقف می تواند آویزان باشد شما را به دوران کودکی خود باز می گرداند. طراحی لوله های آب که قابل دیدن است یکی دیگر از ویژگی های این سبک می توان نام برد همچین فضای این اتاق خواب ها  شباهت به فضای داخل یک کارخانه را به مخاطب می دهد که با این تفاوت سطح سفت و سخت تبدیل به سطوح نرم شده است. اتاق های صنعتی می توانند رنگ را با خود حمل کنند، ناسازگاری قسمت های این اتاق ها نسبت به یک دیگر قابل توجه است به عنوان مثال پنجره های خراب یک کارخانه با شیشه های رنگ شده پر می شوند و ...

 

 


طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی

 

طراحی اتاق خواب به سبک صنعتی