شما اینجا هستید | 

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

206
0
0
ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

 


 

           یک پارکینگ در فرانسه، منطقه saint-gervais mont blanc به یک نقاشی فضایی آنارمونیک توسط معمار هنرمند، الیان چالی تبدیل شده است. استفاده از هندسه جسورانه و رنگ خیلی در این پروژه به چشم می خورد که باعث شده بازدید کنندگان فراوانی به آن مراجعه کنند.استفاده از نقاشی برای ایجاد فضایی آنارمونیک در پارکینگ که دیوار ها، کف ساختمان و حتی امکانات آن محوطه، نظیر دوربین و... دیدگاه بینندگان این پروژه زیبا را تغییر می دهد. چالی در رابطه با پروژه خویش این چنین توضی می دهد که "این اثر هنری که از هندسه پایه ، رنگ های اولیه همچنین معماری که در آن ساکن است استفاده می کند و هر عنصر یک تابع جدید را تصویب می کند و فضای بزرگی را برای ذهن مخاطب مجسم می سازد". رنگ های آبی، قرمز و زرد برای رسیدن به یک رنگ پویا از هندسه همپوشانی بر روی دیوار ها تقسیم شده اند. چالی در ادامه صحبت هایش چنین اظهار داشت که "ارتباط با محیط زیست آسان نیست، بنابراین نقاشی به همه ی چیزهایی که در مسیر شما پیدا می شود حمله می کند تا مراجعه کنندگان به پارکینگ بتوانند داخل یک اثر هنری نفس بکشند. من اینکه فردی در روال زندگی روزمره اش تماشاگر یک اثر هنری باشد را جالب میبینم و این برخورد،  برخوردی غیر منتظره و باخلاقیت است."

 

 


ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیکایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک

ایجاد فضای جدید برای پارکینگ به سبک آنارمونیک