طرح و نقش در فرش ایرانی

طرح و نقش در فرش ایرانی | قسمت 2

طرح و نقش در فرش ایرانی ،زیبایی سحرانگیز رنگ و نقش فرش های سرزمین ایران به گونه ای است که می توان گفت والاترین جایگاه را در میان