حضور استیل البرز در جشن بزرگ مهربانی

حضور استیل البرز در جشن بزرگ مهربانی

حضور استیل البرز در جشن بزرگ مهربانی،شرکت صنایع استیل البرز بار دیگر با حضور در بازارچه خیریه نقش خود را در ایفای مسئولیت اجتماعی خویش ایفا نمود.