رابرت ونچوری - رابرت ونتوری

بیوگرافی و آثار رابرت ونچوری ( رابرت ونتوری )

بیوگرافی و آثار رابرت ونچوری ( رابرت ونتوری ) ، ونچوری به عنوان مبدع و بنیانگذار سبک معماری پست مدرنیسم شناخته می شود .