دسته بندی : بازار

2
بازار های سنتی ایران ،‌معماری بازار اصفهان

بازار های سنتی ایران، معماری بازار اصفهان

در قرن اول اسلامی ، اصفهان مراکز تجاری خیلی زیادی نداشت ، اما در قرن های دوم و سوم اسلامی این مراکز شروع به گسترش پیدا کردند و

بازار تبریز

معماری کهن،فراتر از مدرنیته!!!(بازار) قسمت دوم

در بازار قدیم مشاغل بسیاری به نان آوری و امرا معاش مشغول بوده اند که این سبب ایجاد یک محیط خواص برای هر شغل میشده و مشاغل مرتبط