نگاهی به طراحی غرفه ی شرکت SD Direct در نمایشگاه انرژی 2016

نگاهی به طراحی غرفه ی شرکت SD Direct در نمایشگاه انرژی 2016

مایشگاه های بزرگ بین المللی، منبع بسیار خوبی برا الهام گرفتن در زمینه طراحی و ساخت غرفه ها هستند. هر ساله تعداد زیادی نمایشگاه در سراسر دنیا