المان

المان در فضای شهری 1

در واقع شور و اشتیاق عجیب انسانها برای به ثبت رساندن تاریخ در ادوار گذشته موجب شکل گیری چنین اشکالی تحت عنوان المان شده است؛علاوه بر این انسان