دسته بندی : بازار پیرنیا

2
بازار تبریز

معماری کهن،فراتر از مدرنیته!!!(بازار) قسمت دوم

در بازار قدیم مشاغل بسیاری به نان آوری و امرا معاش مشغول بوده اند که این سبب ایجاد یک محیط خواص برای هر شغل میشده و مشاغل مرتبط

بازار

معماری کهن فراتر از مدرنیته (بازار)

منابع فرهنگی که از گذشتگان برای ما باقی مانده نمونه ای بی نظیر در زمینه فرهنگ و ادب است که گه گاه به سبب طمع برای کسب ثروت