بازار تبریز

معماری کهن،فراتر از مدرنیته!!!(بازار) قسمت دوم

در بازار قدیم مشاغل بسیاری به نان آوری و امرا معاش مشغول بوده اند که این سبب ایجاد یک محیط خواص برای هر شغل میشده و مشاغل مرتبط