بازار

معماری کهن فراتر از مدرنیته (بازار)

منابع فرهنگی که از گذشتگان برای ما باقی مانده نمونه ای بی نظیر در زمینه فرهنگ و ادب است که گه گاه به سبب طمع برای کسب ثروت