1

کثرت در راه وحدت

مفهوم وحدت در مسیر کثرت و بالعکس در راستای برطرف کردن نیاز های اصلی انسان که همان نیاز معنوی یعنی رسیدن به کمال است را به صورت کاملی