1

کثرت در عین وحد - وحد در عین کثرت یا کثرت در راه وحدت

کثرت در عین وحدت و یا وحدت در عین کثرت در راستای برطرف کردن نیاز های اصلی انسان که همان نیاز معنوی یعنی رسیدن به کمال است