7

فضا چگونه به وجود می آید؟

فضا پنجمین عنصر از عناصر شکل دهنده فضا محسوب میشود.در واقع فضا پس از نقطه،خط،صفحه،وجه قرار میگیرد که کیفیت آن بستگی به چگونگی تناسبات چهار عنصر قبلی میباشد.اگر