کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی

کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی ( سخنران شاهین فاطمی )

کنفرانس ملی رازهای شکست و استراتژی های پیروزی | سخنرانی شاهین فاطمی در همایشی دیگر از باشگاه مدیران موفق | سازانو