9

نقدی بر معماری deconstruction

در نگه اول به این واژه میتوان معنای ساختار شکن بودن این سبک را دریافت اما آنچه که حایز اهمیت بوده و باید به آن پرداخته شود در