شهر صنعتی

معماری مدرن اولیه | شهر صنعتی

شهر صنعتی نخستین شهری بود که بر طبق ویژگی های عصر مدرن و در چارچوب شهرسازی مدرن طراحی شد.