نگاهی به ساختمان Lexicon  در لندن

نگاهی به ساختمان Lexicon در لندن

در ماه مارس سال 2017 ساخت و ساز که یک ساختمان مسکونی بلند مرتبه است، کامل شد. این ساختمان در غرب شهر City Road Basin واقع