کلیسای روی آب

کلیسای روی آب

این کلیسا برروی محدوده ای خالی از ساخت و ساز در رشته کوه یوباری در هوکایدو قرار دارد و پلان آن،شامل دو مربع درهم ادغام شده با اندازه