دسته بندی : آثار شارل ادوار ژانره

2
مرکز مدرن فروگز

مرکز مدرن فروگز

لوکوربوزیه در سال 1923 در کتاب «به سوی معماری جدید» با مطرح کردن این سوال «معماری یا انقلاب (تحول)؟» با این پاسخ که «باید از انقلاب جلوگیری کرد»،

خانه فالت

خانه فالت

مدت زیادی قبل از ساخت ساعت که برای ژانره جوان محدودیت ایجاد کرد،طولی نکشید که فکر او بر فعالیت های دیگر متمرکز شد.او با یک معمار یعنی «رنه