گفتگو با دکتر فرشاد مقنتی | بنیان گذار خانواده بزرگ مارکتینگ ایران

گفتگو با دکتر فرشاد مقنتی پیرامون مارکتینگ و فروش در حوزه ساختمان و راه کار های عبور از رکود آن . در این مصاحبه سعی کرده ایم کلیات