خانه فالت

خانه فالت

مدت زیادی قبل از ساخت ساعت که برای ژانره جوان محدودیت ایجاد کرد،طولی نکشید که فکر او بر فعالیت های دیگر متمرکز شد.او با یک معمار یعنی «رنه