آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

در سال 1305 خورشیدی به پیشنهاد انجمن آثار ملی ایران، تهیه طرحی برای احداث بنای باشکوه نوین آرامگاه فردوسی آغاز شد. طرح اولیهی‌ بنا از مهندس کریم طاهرزاده