موزه سانتوری

موزه سانتوری

هدف اصلی آندو از ساخت موزه سانتوری نشان دادن غنا و ارزش آب و مادیت بخشیدن به آن در جامعه کنونی بود.این طرح از طریق ساخت دو میدان