فرهنگ لغت معماری(Architecture)

فرهنگ لغت معماری(Architecture)

فرهنگ لغت معماری(Architecture) :هنر (Art) : استفاده ی درونی از مهارت ، صنعت و تصور خلاقانه ، در خلق اثری زیبا ، چشم گیر یا دارای مفهومی فراتر