ستون و سازه

معماری ساختمان هایی با ساختار سازه های ستونی

ستون عامل انتقال بار های قائم ساختمان از سقف ها و پل های اصلی به فونداسیون می باشد.