نور ورودی خانه

نور ورودی خانه

نور ورودی خانه، ورودی چشم خانه محسوب می شود . فضایی است که مهمان در اولین برخورد با آن مواجه می شود ، پس بسیار دکوراسیون و نورپردازی