دسته بندی : عایق

2
تاثیر عایق صوتی  آرامش حق طبیعی شماست !

تاثیر عایق صوتی : آرامش حق طبیعی شماست !

عایق صوتی وسیله ای است که عبور صدا را از یک سطح غیر ممکن ساخته یا آن را به حداقل می رساند. عایق های صوتی، صدا را به

عایق کاری ( عایق رطوبتی )

عایق کاری، عایق رطوبتی

به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت چه از طریق زمین و چه از طریق باران و شرایط اقلیمی به ساختمان می بایست قسمت هایی از ساختمان