طراحی مدرن بازار سنتی

طراحی مدرن بازار سنتی

طراحی مدرن بازار سنتی الس انسانتس “Els Encants” یک بازار صدساله در بارسلونا می‌باشد، که به طور سنتی در فضای بیرونی به طریقی غیر رسمی برپا می‌شود.