خانه بورنو

خانه فولادي كاري از برونو

اين خانه فولادي توسط Robert Bruno طراحي گرديده و در تگزاس واقع شده است.اين خانه چيزيست شبيه يك زير دريايي تغيير يافته و يا يك گوشه از فيلم