شهر مسکو

تاریخچه شکل گیری شهر مسکو به روایت جیمز موریس

تاریخچه شکل گیری شهر مسکو,در متون تاریخی برای نخستین بار در سال 1147 به مسکو اشاره شده، این شهر که بر روی نقطه مرتفعی در کنار رودخانه مسکوا