دسته بندی : کاشان

2
خانه عامری ها

خانه عامری ها

خانه عامری ها در دوره زندیه در کاشان بنا شد و در دوره قجاریه توسعه یافت . این خانه در محله سلطان میر احمد و در خیابام علوی

خانه بروجردیها

خانه بروجردی های کاشان

خانه بروجردی های کاشان از آثار تاریخی این شهر است. این بنا در محله سلطان میراحمد واقع است و در نیمهٔ دوم قرن ۱۳ هجری و در