01

تاریخچه معماری مدرن

تاریخچه معماری مدرن,با پایان جنگ جهانی و نیاز شدید به ترمیم خرابی های جنگ و تولید انبوه ساختمان ، گرایش به سبک معماری مدرن افزایش یافت . لذا