طراحی داخلی هوشمندانه خانه مثلثی تراس دار

طراحی داخلی هوشمندانه خانه مثلثی تراس دار

طراحی داخلی خانه مثلثی : گروه بلژیکی «Fragmenture» بعنوان بخشی از پروژه بازسازی خانه‌ای تراس‌دار در شهر گنت، یک حجم مثلثی مرکزی در فضای داخلی آن قرار داد