تادائو آندو

کلیسایی روی آب تادائو آندو

کلیسایی آب تادائو آندو,این کلیسا برروی محدوده ای خالی از ساخت و ساز در رشته کوه یوباری در هوکایدو قرار دارد و پلان آن،شامل دو مربع درهم ادغام