سقف منحنی

کلیسای والین هاس پوسته ایی گشوده در ترکیب با روح مکان

دو اِلمان پلاستیکی دراین چشم انداز شاخص هستند. دو علامت از همنوایی ژرف : یکی سقف منحنی سر پناه عبادت کنندگان و دیگری ، صلیب ترکیب شده با