دسته بندی : پردیس سینمایی ملت

2
پردیس سینما ملت

معماری پردیس سینمایی پارک ملت، رضا دانشمیر

معماری پردیس سینمایی پارک ملت، رضا دانشمیر,پردیس سینمایی پارک ملت که رتبه نخست ساختمان‌های عمومی جایزه معمار 1387 و همچنین عنوان پروژه منتخب در فستیوال 2009 بارسلونا را

پردیس سینما ملت

معماری پردیس سینمایی پارک ملت، رضا دانشمیر

معماری پردیس سینمایی پارک ملت، رضا دانشمیر,پردیس سینمایی پارک ملت که رتبه نخست ساختمان‌های عمومی جایزه معمار 1387 و همچنین عنوان پروژه منتخب در فستیوال 2009 بارسلونا رادارد