آرمانگرایی در معماری

معماری و هنر روسیه در قرن بیستم

معماری و هنر روسیه در قرن بیستم به وضوح تحت تاثیر دو رخداد انقلاب و جنگ جهانی دوم قرار دارد